What Stars wore on the SNL 40th Anniversary red carpet

Alana Haim, Danielle Haim, Este Haim

Back to Gallery

Alana Haim, from left, Danielle Haim and Este Haim, of the musical group Haim, arrive…